27.06.2018

HRE INDEX – dane za I kwartał 2018 roku

Najważniejszym subindeksem dla kształtowania się HRE INDEX ma subindeks cen nieruchomości (HRE_ceny). Zmienność subindeksu cen nieruchomości (HRE_ceny) prezentowana jest na rysunku nr 1.

HRE_index_1_Q1_2018

W I kwartale 2018 wartość subindeksu cen nieruchomości ukształtowała się na poziomie 0,819, co oznacza, że była wyższa o 2,3 pkt. proc. niż w IV kwartale 2017 roku.

Wpływ na wynik subindeksu cen nieruchomości w I kwartale 2018 roku miał głównie wzrost realnej dynamiki wzrostu cen na rynku pierwotnym. Wskaźnik obrazujący numer percentyla w rozkładzie empirycznym dynamiki cen realnych nieruchomości na rynku pierwotnym (udRRE_pg3) wyniósł 0,93 wobec 0,77 w IV kwartale 2018 roku i 0,65 rok wcześniej.

Wyższa była także roczna realna stopa wzrostu cen mieszkań na rynku wtórnym, przy czym skala zmian nie była tak duża – 0,93 w I kwartale 2018 wobec 0,91 w IV kwartale 2017.

W I kwartale 2018 roku odnotowano także dalszy wzrost ceny realnej na rynku wtórnym w relacji do maksymalnej ceny realnej zanotowanej w okresach wcześniejszych – 0,813 wobec 0,796 (numer percentyla w rozkładzie empirycznym) w IV kwartale 2017 i 0,732 rok wcześniej, oraz wzrost analogicznego wskaźnika na rynku pierwotnym – z 0,748 w I kwartale 2017 do 0,786 w IV kwartale 2017 oraz 0,804 w I kwartale 2018.

Drugim co  do  znaczenia  subindeksem  jest  subindeks sektora bankowego (HRE_banki).

Zmienność omawianego subindeksu przedstawiono na rysunku nr 2.

Na koniec I kw. 2018 roku subindeks sektora bankowego wyniósł 0,356 i był wyższy o 0,94 pkt. proc. niż kwartał wcześniej. O ile w porównaniu z I kwartałem 2017 roku wskaźnik ten był nadal niższy (o 9,51 pkt. proc.), spadkowy trend związany z wygaszaniem programu MDM oraz wzrostem odsetka mieszkań nabywanych za gotówkę został wyhamowany.

HRE_index_2_Q1_2018

Wzrost aktywności banków potwierdza wzrost realnej rocznej dynamiki wzrostu nowo udzielonych kredytów  mieszkaniowych.  Wskaźnika  obrazującego  numer  percentyla w rozkładzie empirycznym powyższej zmiennej wzrósł z 0,01 w IV kwartale 2017 do 0,07   w I kwartale 2018.

W I kwartale 2018 roku odnotowano natomiast kontynuację spadkowego trendu w zakresie realnej rocznej dynamiki wolumenu zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych. Wskaźnik odnoszący się  do numeru percentyla  w  rozkładzie empirycznym tej zmiennej obniżył się    z 0,73 w IV kwartale 2017 do 0,48 w I kwartale 2018 roku.

Dodatkowo wskaźnik definiowany jako numer percentyla w rozkładzie empirycznym relacji wolumenu zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w stosunku do PKB, w I kwartale 2018 roku obniżył się o 9,4 pkt. proc..

Trzecim co do znaczenia (pod względem wagi) subindeksem jest subindeks gospodarstw domowych  (HRE_gosp).  Zmienność  analizowanego  subindeksu  prezentowana  jest  na rysunku nr 3.

W I kwartale 2018 roku subindeks gospodarstw domowych ukształtował się na poziomie

0,403, co oznacza spadek w porównaniu z IV kwartałem 2017 roku o 2,2 pkt. proc.

HRE_index_3_Q1_2018

Niższa wartość subindeksu gospodarstw domowych (HRE_gosp), była konsekwencją spadku trzech spośród czterech wskaźników wchodzących w jego skład.

W I kwartale 2018 roku obniżeniu uległy wskaźniki obrazujące poziom realnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w stosunku do realnych wynagrodzeń. Wskaźnik RRE_hpte2 czyli numer percentyla w rozkładzie empirycznym ilorazu realnych cen mieszkań na rynku wtórnym w stosunku do realnych wynagrodzeń obniżył się z 0,243 w IV kwartale 2017 do 0,210 w I kwartale 2018. W przypadku analogicznego wskaźnika dla rynku pierwotnego nastąpił spadek z 0,169 w IV kwartale 2017 do 0,126 w I kwartale 2018 roku.

Jedynym   wskaźnikiem   wchodzącym   w   skład   subindeksu   gospodarstw   domowych, w przypadku którego odnotowano wzrost był  wskaźnik ufności konsumenckiej (WUK).  W I kwartale 2018 roku ukształtował się on na poziomie 0,99, co oznacza, że kolejny kwartał przekraczał on trzeci górny próg ostrożnościowy. Sygnalizuje to wzrost bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej na przestrzeni ostatniego roku.

Pomimo spadku w ostatnim kwartale, analizując zmianę subindeksu gospodarstw  domowych (HRE_gosp) na przestrzeni ostatniego roku odnotowano wzrost wartość subindeksu o 1,6 pkt. proc. w porównaniu z wartością odnotowaną w I kwartale 2017 roku. Istotny wzrost subindeksu gospodarstw domowych (HRE_gosp) determinowany był przede wszystkim wzrostem wzrost realnych cen mieszkań na rynku wtórnym w stosunku do realnych wynagrodzeń.

Czwartym co do znaczenia subindeksem jest subindeks sektora budownictwa (HRE_bud).

Zmienność analizowanego subindeksu prezentowana jest na rysunku nr 4.

W I kwartale 2018 roku subindeks sektora budownictwa (HRE_bud) ukształtował się na poziomie 0,826, tj. wzrósł w porównaniu z wartością odnotowaną kwartał wcześniej o 3,98 pkt. proc.

HRE_index_4_Q1_2018

Spośród trzech wskaźników wchodzących w skład subindeksu sektora budownictwa (HRE_bud), wpływ na wzrost wartości w I kwartale 2018 roku miało przede wszystkim zwiększenie się wskaźnika udPP2 wyznaczanego jako numer percentyla w odpowiednich rozkładach empirycznych liczby mieszkań oddanych do użytkowania w stosunku do liczby mieszkań znajdujących się w trakcie budowy podzielony przez stałą równą sto. Wzrost wskaźnika oznacza relatywny wzrost podaży mieszkań w analizowanym okresie.

W  I  kwartale   2017   roku   wzrósł   również   wskaźnik   obrazujący   numer   percentyla   w odpowiednich rozkładach empirycznych liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w stosunku do liczby mieszkań znajdujących się w trakcie budowy. Wskaźnik ten wzrósł z 0,638 w IV kwartale 2017 do 0,681 w I kwartale 2018 roku.

Analizując zmianę subindeksu sektora budownictwa (HRE_bud) na przestrzeni ostatniego roku, odnotowano wzrost wartości subindeksu o 10,3 pkt. proc. w porównaniu z wartością odnotowaną w I kwartale 2017 roku. Podobnie jak w przypadku zmiany kwartalnej, również w ujęciu rocznym, wzrost ten determinowany był przede wszystkim relatywnym wzrostem podaży mieszkań na przestrzeni ostatniego roku.

Jak wspomniano wcześniej w niniejszym tekście, indeks końcowy koniunktury na rynku nieruchomości (HRE) liczony jest jako średnia ważona subindeksów:

  • cen nieruchomości (HRE _ceny),

  • sektora bankowego (HRE _banki),

  • gospodarstw domowych (HRE _gosp) oraz

  • sektora budownictwa (HRE _bud).


Uwzględniając zmiany subindeksów oraz wagi nadane przez ekspertów, indeks końcowy koniunktury na rynku nieruchomości (HRE INDEX) w I kwartale 2018 roku wyniósł 0,588 i był nieznacznie wyższy niż w IV kw. 2017 roku - o 0,99 pkt. proc., oraz o 1,84 pkt. proc. wyższy od wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wartości indeksu rynku nieruchomości (HRE INDEX) zanotowane w I kwartale 2018 roku mieszczą się w zakresie typowych wartości. Zmienność HRE INDEX w czasie przedstawiono na rysunku 5.

Analiza kształtowania się indeksu rynku nieruchomości (HRE INDEX) w okresie I kwartał 2007- I kwartał 2018 roku wskazuje, że w I kwartale 2018 roku indeks koniunktury na rynku nieruchomości utrzymywał się na stabilnym poziomie.

HRE_index_5_Q1_2018

Spośród subindeksów kształtujących poziom indeksu głównego, największy wpływ na wartość indeksu HRE INDEX w I kwartale 2018 roku miał przede wszystkim wzrost subindeksu uwzględniającego sytuację w sektorze budownictwa oraz wzrost indeksu odzwierciedlającego poziom cen na rynku nieruchomości - odpowiednio o 2,98 pkt. proc. i 2,32 pkt. proc.

pobierz_raport

HRE_index_6_Q1_2018