Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Działania marketingowe grupy HRE INVESTMENTS

Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych grupy HRE Investments pozyskanych za pośrednictwem formularza zgody.

Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia działań marketingowych grupy HRE Investments są spółki należące do grupy kapitałowej HRE Investments, tj. HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746670, NIP: 7010848439, REGON: 381137689 oraz pozostałe spółki wskazane w Załączniku nr 1 poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych przez współadministratorów odbywa na podstawie zawartego pomiędzy stronami porozumienia w tym przedmiocie. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów jest dostępna tutaj.

Punkty kontaktowe

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie:
(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: rodo@heritagere.pl;
lub
(b) pisemnej na adres: HRE SSC Sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

Współadministratorzy nie powołali wspólnego inspektora ochrony danych w związku z zawartym przez nich porozumieniem o współadministrowaniu.

Kategorie zbieranych danych

Dane osobowe zbierane bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem formularza zgody to: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu jest niezbędne, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przedstawianiu oferty produktów i usług grupy HRE Investments oraz przesyłaniu informacji o działaniach grupy HRE Investments, aktualnych i planowanych, za pośrednictwem wybranego przez osobę, której dane dotyczą kanału komunikacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w powyższym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane będą przez nas przechowywane do celów marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, podmiotom wpierającym nas w działaniach marketingowych, w tym dostawcom usług e-mail marketing, dostawcom oprogramowania służącego zarządzaniu bazami klientów czy też pośrednikom oferującym nasze usługi.

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania służącego zarządzaniu bazami naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe lub inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, w całości lub części, tj. w odniesieniu do wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Każdy ze współadministratorów zapewnia Ci realizację Twoich praw określonych powyżej. Żądania ich realizacji możesz kierować w szczególności za pośrednictwem punktów kontaktowych, określonych powyżej. Niezależnie od powyższego możesz kierować żądania realizacji praw wobec każdego ze współadministratorów.

Jeżeli ma to zastosowanie, możesz również skorzystać z opcji wypisania z dokonanej subskrypcji, która dostępna jest w każdej wiadomości e-mail, zawierającym ofertę handlową wysyłaną na podstawie Twojej zgody.

Pamiętaj, że wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych. W przypadku chęci otrzymywania dalszych informacji dotyczących oferty naszych produktów i usług oraz naszych działań, aktualnych i planowanych, konieczne będzie ponowne wyrażenie przez Ciebie stosownej zgody. W tym celu dokonaj ponownie zapisu za pośrednictwem formularza zgody lub skontaktuj się z nami.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

ZAŁĄCZNIK NR 1

SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY KAPITAŁOWEJ HRE INVESTMENTS BĘDĄCE WSPÓŁADMINISTRATORAMI DANYCH

Nazwa:
Adres siedziby:
Numer KRS:
HRE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000746670
HRE SSC SP. Z O.O.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000659795
HREI PARTNERS SP. Z O.O.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000728024
HERITAGE REAL ESTATE S.A.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000803128
HREIT S.A.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000741906
BDC DEVELOPMENT S.A.
ul. Warszawska 8,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
0000699158
NORTH STAR DEVELOPMENT S.A.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000801445
WEST STAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000856110
SOUTH STAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000854159
MIESZKANIE.PL SP. Z O.O.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000851380
GROWWE.PL SP. Z O.O.
ul. Warszawska 8/U3,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
0000898109
HRE NEXT S.A.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000905644