Informacja o współadministrowaniu

Informacja o współadministrowaniu
w zakresie przetwarzania danych osobowych
(zasadnicze uzgodnienia)

Niniejszym prezentujemy zasadniczą treść uzgodnień spółek z grupy HRE Investments dotyczących współadministrowania danymi osobowymi w związku z działaniami marketingowymi grupy HRE Investments.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku nałożonego na współadministratorów wynikającego z art. 26 ust. 2 RODO.

Współdministratorzy danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia działań marketingowych grupy HRE Investments są spółki należące do grupy kapitałowej HRE Investments, tj. HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746670, NIP: 7010848439, REGON: 381137689 oraz pozostałe spółki wskazane w Załączniku nr 1 poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych przez współadministratorów odbywa na podstawie zawartego pomiędzy stronami porozumienia w tym przedmiocie.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dalsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym dotyczące celu, zakresu, podstawy prawnej oraz przysługujących Ci praw z tym związanych, znajdziesz w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej tutaj.

Główne obowiązki współadministratorów

Każdy ze współadministratorów zobowiązuje się do współadministrowania danymi osobowymi objętymi współadministrowaniem z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami RODO.

Każdy ze współadministratorów zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z postanowieniami RODO oraz aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych adekwatny do ryzyka.

Współadministrator zbierający dane osobowe jest odpowiedzialny za spełnienie wobec osoby, której dane dotyczą obowiązku w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Każdy ze współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw określonych w rozdziale III RODO, tj. prawa dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawa żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, w całości lub części.

Żądania realizacji praw możesz kierować w szczególności za pośrednictwem punktów kontaktowych, określonych poniżej.

Niezależnie od powyższego możesz kierować żądania realizacji praw wobec każdego ze współadministratorów.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Twoich praw jest HRE SSC Sp. z o.o., chyba że w odniesieniu do konkretnego przypadku współdministratorzy uzgodnią inaczej, jeśli żądanie dotyczy wyłącznie działania danego współadminstratora, przemawiają za tym względy celowości lub prawidłowa realizacja żądania jest możliwa wyłącznie przez danego współadminstratora.

Punkty kontaktowe

Współadministratorzy wyznaczyli następujące punkty kontaktowe dla osób, których dane dotyczą:

  • (a) adres poczty e-mail: rodo@heritagere.pl;
  • (b) adres korespondencyjny: HRE SSC Sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

Współadministratorzy nie powołali wspólnego inspektora ochrony danych w związku z zawartym przez nich porozumieniem o współadministrowaniu.

Powierzenie przetwarzania danych

Każdy ze współadministratorów jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych objętych współadministrowaniem podmiotom przetwarzającym, w niezbędnym zakresie, jeśli jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania, pod warunkiem zawarcia umowy z podmiotem przetwarzającym, spełniającej wymogi określone w art. 28 RODO.

Odpowiedzialność

Każdy ze współadministratorów samodzielnie ponosi odpowiedzialność za skutki przetwarzania przez niego danych osobowych objętych współadministrowaniem w sposób naruszający przepisy prawa, w tym w szczególności postanowienia RODO, w zakresie w jakim każdy z nich przyczynił się do naruszenia obowiązujących zasad ochrony danych osobowych osoby fizycznej.

Współadministratorzy odpowiadają solidarnie wobec osób, których dane dotyczą za szkody spowodowane przetwarzaniem niezgodnym z postanowieniem RODO.

Postanowienia końcowe

Niniejsza informacja może ulec zmianie w przypadku zmiany zasadniczych uzgodnień przez współadministratorów.

ZAŁĄCZNIK NR 1

SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY KAPITAŁOWEJ HRE INVESTMENTS BĘDĄCE WSPÓŁADMINISTRATORAMI DANYCH

Nazwa:
Adres siedziby:
Numer KRS:
HRE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000746670
HRE SSC SP. Z O.O.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000659795
HREI PARTNERS SP. Z O.O.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000728024
HERITAGE REAL ESTATE S.A.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000803128
HREIT S.A.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000741906
BDC DEVELOPMENT S.A.
ul. Warszawska 8,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
0000699158
NORTH STAR DEVELOPMENT S.A.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000801445
WEST STAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000856110
SOUTH STAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000854159
MIESZKANIE.PL SP. Z O.O.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000851380
GROWWE.PL SP. Z O.O.
ul. Warszawska 8/U3,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
0000898109
HRE NEXT S.A.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10,
00-656 Warszawa
0000905644