Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI HERITAGERE.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://heritagere.pl/ („Serwis”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest HRE SSC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659795, NIP: 7010658466, REGON: 366381398 (dalej „my” lub „Administrator”).

Kontakt z nami

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie:

lub

Kategorie zbieranych danych. Dobrowolność podania danych.

Podczas korzystania z Serwisu za pośrednictwem plików cookies mogą być pobierane informacje, w szczególności: adres IP, adres URL,  żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, identyfikator plików cookie, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, czas spędzony na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu lub aplikacji, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera. Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji  „Pliki cookie (ciasteczka) i inne podobne technologie”.

Możemy również zbierać Twoje dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zbieranych danych należą w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz inne dane osobowe udostępnione przez Ciebie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz podanie podstawowych danych kontaktowych jest niezbędne w celu obsługi Twojego zapytania.

Odnośniki do innych serwisów

Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Odwiedzając takie strony internetowe każdorazowo zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności tam obowiązującymi.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa przetwarzania
Obsługa złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji i komunikacji z Tobą w tym zakresie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zapobieganie oszustwom i nadużyciom nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zapewnienie bezpieczeństwa Systemu i informacji przetwarzanych za jego pośrednictwem nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych osobowych

Dane przechowujemy przez okres niezbędny do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów wskazanych powyżej.

Dane przetwarzane na potrzeby obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji, w tym kontaktowanie się z Tobą w związku z powyższym będą przechowywane przez okres niezbędny do ich obsługi i komunikacji z Tobą w tym zakresie.

Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez nas.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od konkretnego przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego, dostawcom usług informatycznych (poczty elektronicznej, hostingu, utrzymania Serwisu, utrzymania oprogramowania służącego zarządzaniu bazami klientów), podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe (dostawcom usług e-mail marketing, pośrednikom oferującym nasze usługi).

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, innym podmiotom z grupy HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Twoje dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na naszą rzecz usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z nami.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

dostępu do Twoich danych w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane przetwarzamy oraz otrzymać kopię Twoich danych; w przypadku kolejnych żądań uzyskania kopii danych możemy nałożyć na Ciebie opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych realizacji takiego, kolejnego żądania
sprostowania Twoich danych gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo nieaktualne.
usunięcia Twoich danych · gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;
· gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
· gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
· gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 

do ograniczenia przetwarzania Twoich danych

· gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym sprawdzamy ich prawidłowość;
· gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
· dane nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
· gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym ustalimy, czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

W związku z korzystaniem z Serwisu nie stosujemy profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

Piliki cookie (ciasteczka) i podobne technologie

W niektórych przypadkach Administrator i dostawcy usług wykorzystują „cookie”, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć I usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność Serwisu oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.

Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować
konkretną osobę, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail.

Adres IP to numer przypisywany komputerowi podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację
pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP osób odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

Informujemy, iż w celu dostosowania treści i usług Serwisu do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb użytkowników, używamy informacji zapisywanych przez serwery na urządzeniach końcowych użytkownika (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach
podobnych lub tożsamych z „cookies”.

„Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym użytkownika umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych statystycznych o korzystaniu przez z Serwisu i jego funkcjonalności. „Cookies” co do zasady nie identyfikują danych osobowych użytkownika. „Cookies” zawsze zawierają nazwę domeny Serwisu oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

„Cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawcami, firmami badawczymi czy dostawcami aplikacji
multimedialnych. Poniżej przedstawiamy listę naszych zaufanych podmiotów, którym pozwalamy używać na naszych stronach „cookies”.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.

Każdy z użytkowników ma możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania
„cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych w ramach Serwisu, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Serwisie.

Administrator może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

W Serwisie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji
społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników w Serwisie. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich
aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

Dodatkowo, w Serwisie mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne, strony crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych mogą być udostępniane innym użytkownikom danej funkcji społecznościowych (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej), nad którymi mamy ograniczoną kontrolę lub nie mamy jej w ogóle.

Zmiany Polityki prywatności

Serwis może z czasem ulegać zmianom. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne.

Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('//wp-content/wf...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35