Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Skórzewo połozonej tuż za granicami administracyjnymi miasta Poznania, w cichej i zielonej jej części, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Skórzyny. Na terenie nieruchomości o powierzchni ok. 23 540 m² wybudowanych zostanie 10 wolnostojących budynków wielorodzinnych składających się z 5 kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej przeznaczonej na hale garażową. W inwestycji powstanie ponad 258 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i układach, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 14 600 m².

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

30.06.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Cisowa w Skórzewie według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • procedowano aneks z projektantem na kontynuację wykonania projektu budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę I etapu inwestycji
 • kontynuowano rozmowy z ZUK Dopiewo odnośnie podłączenia inwestycji do sieci wodociągowe
 • prowadzono rozmowy z AQUANET w Poznaniu odnośnie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
 • zlecono ofertowanie wykonania projektu podłączenia do kanalizacji sanitarnej
 • zaplanowano proces ofertowania na wykonanie projektu wykonawczego I etapu inwestycji oraz projektu budowlanego i wykonawczego na II etap inwestycji

 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 12
Łączna powierzchnia użytkowa: 492,02 m²
Łączna wartość brutto:  4 014 331,00 zł
Średnia cena brutto: 8 158,88 zł

 

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Cisowa w Skórzewie według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • uzyskano warunki usunięcia kolizji z siecią napowietrzną ENEA
 • kontynuowano rozmowy z ZUK Dopiewo odnośnie podłączenia inwestycji do sieci wodociągowej 
 • wykonano badania geotechniczne 

 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 2
Łączna powierzchnia użytkowa: 71,63 m²
Łączna wartość brutto:  587 366,00 zł
Średnia cena brutto: 8 200 zł

 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Cisowa w Skórzewie według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • kontynuowano prace projektowe związane z przygotowaniem projektu budowlanego zamiennego dla I etapu inwestycji
 • złożono wniosek o wydanie warunków usunięcia kolizji z siecią napowietrzną ENEA
 • uzyskano informacje dotyczące koniecznych do wykonania zakresów prac umożliwiających wydanie warunków technicznych i podłączenie inwestycji do sieci wodociągowej od Zakładu Usług Komunalnych Dopiewo
 • kontynuowano rozmowy z Aquanet S.A. w sprawie możliwości podłączenia inwestycji do kanalizacji sanitarnej
 • podpisano umowę na wykonanie badań geologicznych i opracowanie opinii geotechnicznej

 

Prace budowlane:

 • wytyczono obrys budynku 1 i 2
 • rozpoczęto roboty ziemne związane z realizacją wykopu pod halę garażową budynków nr 1 i 2
 • zdjęto warstwę humusu (odkrywki) w celu wykonania badań geologicznych

 

Sprzedaż mieszkań:

Pomimo zainteresowania klientów ofertą nowych mieszkań w tym rejonie do dnia 31.12.2022 nie udało się sfinalizować żadnej umowy.

 

30.09.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Cisowa w Skórzewie według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • kontynuowaliśmy prace projektowe związane z przygotowaniem projektu budowlanego zamiennego dla I etapu inwestycji
 • uzyskano warunki przyłączenia inwestycji do sieci gazowej oraz elektrycznej oraz informacje dotyczące przebiegającej przez teren kanalizacji deszczowej
 • prowadzono rozmowy z gminnym zakładem wodociągów ZUK Dopiewo odnośnie przyłączenia inwestycji do sieci wodociągowej
 • prowadzono rozmowy z Aquanet S.A. odnośnie przyłączenia inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej
 • wykonano inwentaryzację zieleni

 

Prace budowlane:

 • rozpoczęto prace przygotowawcze w terenie
 • wytyczono granice działki pod ogrodzenie budowlane
 • zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza dla placu budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami

 

Sprzedaż mieszkań

Pomimo zainteresowania Klientów ofertą nowych mieszkań w tym rejonie do dnia 30.09.2022 roku nie udało się sfinalizować żadnej umowy. Na dzień 15.11.2022 roku stan sprzedaży także się nie zmienił.

Pod koniec września rozpoczęliśmy prace przygotowawcze w terenie. Geodeta wytyczył granicę działki oraz halę garażową pod budynki nr 1 i 2. W listopadzie planujemy wykonać ogrodzenie budowlane oraz kontrolne badania geologiczne. Uzgodniono lokalizację zjazdu tymczasowego oraz utwardzenie drogi dojazdowej do działki. Obecnie trwają prace projektowe w zakresie przyłącza elektrycznego na cele budowy. Po jego uzgodnieniu przystąpimy do realizacji przyłącza oraz instalacji kontenera biura budowy.

 

 

30.06.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Cisowa w Skórzewie według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • kontynuowaliśmy prace projektowe związane z przygotowaniem projektu budowlanego zamiennego dla I etapu inwestycji (zmiana technologii budowy) 
 • kontynuowaliśmy proces pozyskania warunków technicznych i podpisywania umów przyłączeniowych na media tymczasowe (na cele budowy) oraz docelowe 
 • przenieśliśmy obowiązujące pozwolenie na budowę na spółkę celową 

 

Sprzedaż mieszkań:

Sprzedaż mieszkań uruchomiona została w drugiej połowie maja 2022 roku. Oferta prezentowana jest na stronie internetowej inwestycji www.apartamentycisowa.pl oraz na portalach 
nieruchomościowych.

W ofercie posiadamy 70 mieszkań o metrażach od 33 do 73 m² i łącznej powierzchni użytkowej 3 434,29 m². Ceny jednego metra kwadratowego lokalu mieszczą się w przedziale do 8 500,00 zł do 10 000,00 zł. Dostępne są również miejsca parkingowe w garażu podziemnym, na terenie nieruchomości oraz komórki lokatorskie.

Pomimo zainteresowania klientów ofertą nowych mieszkań w tym rejonie, będącym alternatywą dla droższego Poznania, do dnia 30.06.2022 roku nie udało się sfinalizować żadnej umowy.

Na dzień 15.08.2022 roku prowadzimy rozmowy z kilkoma zainteresowanymi klientami. Przewidujemy, że pierwsze umowy podpisane zostaną z początkiem września. Niestety dużą przeszkodą w sprzedaży jest ograniczona dostępność kredytów.

Pod koniec sierpnia ruszymy z dużą kampanią marketingową związaną z rządowym programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, która umożliwi zakup mieszkania osobom spełniającym warunki programu bez zaangażowania środków własnych. Jesteśmy przekonani, że ta kampania wpłynie na wzrost sprzedaży, ponieważ dla wielu klientów zgromadzenie środków na wkład własny jest barierą trudną do przekroczenia.

Obecnie kontynuujemy prace projektowe oraz przygotowujemy się od strony formalnej i organizacyjnej do rozpoczęcia budowy I etapu. Prowadzimy szereg procesów administracyjnych 
związanych m.in. z uzgodnieniem tymczasowego dojazdu na budowę, budową drogi docelowej czy przebiegającą przez teren kanalizacją deszczową. Zleciliśmy również wykonanie  inwentaryzacji zieleni w celu przygotowania ewentualnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Prace przygotowawcze w terenie planujemy rozpocząć we wrześniu tego roku.

 

 

31.03.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Cisowa w Poznaniu według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace projektowe

Projekt, który pozyskaliśmy wraz z nieruchomością wymagał znacznej korekty, mającej na celu optymalizację oraz dostosowanie do naszych wytycznych i standardów projektowych. Zmiany były tak daleko idące, że zdecydowaliśmy się na wykonanie projektu koncepcyjnego, obejmującego swym zakresem całość terenu od podstaw.

Przygotowana koncepcja zakłada uproszczenie budynków zarówno w kwestii ekonomicznej (budowlanej), jak i wizualnej. Zaprojektowaliśmy budynki powtarzalne, co znacznie ułatwi i skróci czas budowy. Poprawiliśmy układ konstrukcyjny oraz zmniejszyliśmy średnią powierzchnię mieszkań, dopasowując ją do aktualnych oczekiwań rynku. Dodatkowo zaproponowany przez nas układ budynków lepiej wykorzystuje parametry działki i kierunki stron świata, co bezpośrednio wpływa na lepsze nasłonecznienie mieszkań.

Na podstawie opracowanej koncepcji w pierwszej kolejności przystąpiliśmy do przygotowania projektu budowlanego zamiennego dla pierwszego etapu inwestycji. Obejmuje on realizację dwóch budynków o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3 400 m2 oraz przygotowanie kart sprzedażowych i wizualizacji potrzebnych do sprawnego uruchomienia procesu sprzedaży mieszkań. Równolegle przystąpiliśmy do przeniesienia na spółkę celową wydanej dla poprzedniego inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego. Wystąpiliśmy też o prolongatę lub (jeśli byłoby to wymagane) o nowe warunki techniczne przyłączeniowe do odpowiednich gestorów sieci.

 

Sprzedaż mieszkań

W zakresie sprzedaży przygotowane zostały wizualizacje i karty mieszkań dla pierwszego etapu oraz rozpoczęta została rekrutacja na stanowisko doradcy ds. sprzedaży mieszkań. W najbliższych dniach złożymy do urzędu wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę dla pierwszego etapu inwestycji. Rozpoczęliśmy prace nad projektem budowlanym zamiennym dla kolejnych etapów oraz nad projektem wykonawczym dla pierwszego etapu. Oczekujemy również na wydanie brakujących warunków technicznych na media docelowe.


W zakresie przygotowania budowy sporządziliśmy plan organizacji budowy oraz wystąpiliśmy z wnioskami o wydanie warunków technicznych na media do celów budowlanych. Jeszcze w maju bieżącego roku planujemy uruchomić sprzedaż mieszkań pierwszego etapu inwestycji obejmującego 70 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3 400 m² i metrażach od 33 do 73 m². W ofercie znajdą się także podziemne i naziemne miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie.