Inwestycja zlokalizowana jest w jednym z najstarszych miejsc Łodzi – w śródmieściu, oddalona kilkanaście minut spacerem od najbardziej rozpoznawalnej ulicy miasta – Piotrkowskiej. Na terenie nieruchomości o powierzchni ok. 7 500 m2 wybudowane zostaną 2 budynki mieszkalne z częścią komercyjną wraz z garażem podziemnym, przy czym jeden z budynków składa się z 3 segmentów (A, B, C) usytuowanych na wspólnej hali garażowej, ostatni czwarty (D) jest usytuowany osobno. Części A, B i C łączą się w przyziemiu strefą usługową, formując zabudowę pierzejową wzdłuż drogi dojazdowej. Pozostała powierzchnia parteru, dostępna z wewnętrznych dziedzińców, będzie miała charakter mieszkalny. Kondygnacje powyżej parteru w całości przeznaczone są do zamieszkania.

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Kilińskiego w Łodzi według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace projektowe i decyzje administracyjne

Zakres prac:

  • przeniesiono decyzję o warunkach zabudowy (WZ)
  • przeniesiono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)
  • przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę (PnB)
  • rozpoczęto opracowanie koncepcji wielobranżowej, zgodnie z zawartą umową
  • rozpoczęto rozmowy ze współwłaścicielami (współużytkownikami) działek dotyczące
  • budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowy drogi wewnętrznej
  • przeniesiono umowy z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (zasilanie podstawowe i rezerwowe) przeniesiono umowę z Veolia Energia Warszawa S.A. o przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz wystąpiono z wnioskiem o zawarcie aneksu zmieniającego terminy wykonania umowy
  • podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielkorodzinnych z garażem wielostanowiskowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą obejmującą przygotowanie kompletnego wielobranżowego projektu koncepcyjnego w zakresie całej Inwestycji, łącznie z układem drogowym oraz planowanym przebiegiem sieci i przyłączy niezbędnymi dla realizacji Inwestycji, kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego w zakresie wymaganym do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich do projektu budowlanego i projektu wykonawczego

 

Obecnie kończymy opracowywanie wielobranżowej koncepcji. Przystąpiliśmy również do opracowania zamiennego projektu wykonawczego. Ponadto po sporządzeniu nowych bilansów na zapotrzebowanie mediów zaktualizujemy warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci ciepłowniczej. Kolejnym krokiem po ich otrzymaniu będzie procedowanie umów na budowę sieci oraz przebudowę drogi wewnętrznej.


Równolegle będziemy procedować przeniesienie i aneksowanie umowy z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i zasilanie placu budowy w energię elektryczną.


Sprzedaż pierwszego etapu inwestycji obejmującego segment A planujemy rozpocząć jeszcze w maju 2022 roku. W ofercie znajdą się 64 mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 28 do 95 m2 (największe z antresolami) i łącznej powierzchni użytkowej ok. 2 870,00 m2.


Kończymy przygotowywanie materiałów sprzedażowych i marketingowych, tj. wizualizacji, kart mieszkań oraz strony internetowej. Niezwłocznie po zakończeniu tego procesu przystąpimy do aktywnej sprzedaży.