Inwestycja zlokalizowana jest w jednym z najstarszych miejsc Łodzi – w śródmieściu, oddalona kilkanaście minut spacerem od najbardziej rozpoznawalnej ulicy miasta – Piotrkowskiej. Na terenie nieruchomości o powierzchni ok. 7 500 m² wybudowane zostaną 2 budynki mieszkalne z częścią komercyjną wraz z garażem podziemnym, przy czym jeden z budynków składa się z 3 segmentów (A, B, C) usytuowanych na wspólnej hali garażowej, ostatni czwarty (D) jest usytuowany osobno. Części A, B i C łączą się w przyziemiu strefą usługową, formując zabudowę pierzejową wzdłuż drogi dojazdowej. Pozostała powierzchnia parteru, dostępna z wewnętrznych dziedzińców, będzie miała charakter mieszkalny. Kondygnacje powyżej parteru w całości przeznaczone są do zamieszkania.

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

30.06.2023

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Kilińskiego w Łodzi według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • PGE Sp. z o.o. uzyskało decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki pod budowę linii kablowej SN zasilającej inwestycję
 • uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej zasilającej inwestycję
 • kontynuowano koordynację poprawek do wielobranżowego projektu wykonawczego
 • koordynowano projekt przebudowy ciepłociągu oraz wszczęto postepowanie o ustalenie służebności na terenach skarbu państwa

Prace budowlane:

 • wykonano przyłącze prądu do celów budowlanych
 • uzgodniono trasę oraz uzyskano dokumenty niezbędne do realizacji sieci energii elektryczne

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 3
Łączna powierzchnia użytkowa: 99,29 m²
Łączna wartość brutto: 1 019 378,00 zł
Średnia cena brutto: 10 266,67 zł

 

 

31.03.2023

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Kilińskiego w Łodzi według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • weryfikowano wprowadzone korekty do wielobranżowego projektu wykonawczego
 • koordynowano projekt przebudowy ciepłociągu 
 • wszczęto postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ciepłociągu
 • aneksowano umowę z projektantem (aneks terminowy z uwagi na przeciągające się uzgodnienia z właścicielami działek sąsiednich) 
 • pozyskano oferty na wykonanie projektu w zakresie uzyskania decyzji WZ oraz zamiennej decyzji PnB (częściowa zmiana funkcji), przebudowę drogi oraz projekty przyłączenia wod-kan

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 3
Łączna powierzchnia użytkowa: 99,29 m²
Łączna wartość brutto: 1 019 378,00 zł
Średnia cena brutto: 10 266,67 zł

 

 

31.12.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Kilińskiego w Łodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • koordynowano wielobranżowy projekt wykonawczy i wprowadzano ostatnie korekty
 • koordynowano projekt przebudowy ciepłociągu
 • uzgadniano przebieg sieci ciepłowniczej z właścicielami sąsiednich działek oraz prowadzono rozmowy dotyczące ustanowienia niezbędnych służebności gruntowych
 • uzgodniono i podpisano cesję umowy pomiędzy Wytwórnią Filmów Oświatowych oraz Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 • wystąpiono o zgodę na przebudowę wodociągu i kanalizacji ogólnospławnej na terenie działek gminnych do Miasta Łodz

 

Prace budowlane:

 • wykonano ogrodzenie placu budowy 
 • wykonano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją zgodnie z uzyskaną decyzją wycinkową
 • zamontowano banery reklamowe

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 1
Łączna powierzchnia użytkowa: 33,09 m²
Łączna wartość brutto: 337 518,00 zł
Średnia cena brutto: 10 200,00 zł

 

30.09.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Kilińskiego w Łodzi według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • otrzymano wielobranżowy projekt wykonawczy i rozpoczęto jego weryfikację w zakresie zgodności z wewnętrznymi wytycznymi projektowymi
 • podpisano umowę na przebudowę sieci ciepłowniczej i budowę przyłącza cieplnego
 • podpisano umowę z PGE Dystrybucja S.A. o przyłączenie inwestycji do sieci dystrybucyjnej (prąd docelowy)
 • kontynuowano rozmowy ze współwłaścicielami drogi wewnętrznej w celu uzyskania zgód na przebudowę drogi
 • uzyskano decyzję wycinkową zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 1
Łączna powierzchnia użytkowa: 33,09 m²
Łączna wartość brutto: 337 518,00 zł
Średnia cena brutto: 10 200,00 zł

 

Na dzień 15.11.2022 roku stan sprzedaży nie zmienił się.

Obecnie nasze działania projektowe skupiają się na weryfikacji wielobranżowego projektu wykonawczego pod względem jego zgodności z wytycznymi projektowymi w celu optymalizacji
projektowej i kosztowej oraz wychwycenia ewentualnych błędów projektowych. W kolejnym kroku uwagi przekazane zostaną do projektanta, który naniesie korekty w dokumentacji.

Trwają również prace projektowe i uzgodnienia związane z wykonaniem przyłącza elektrycznego na cele budowy oraz opracowywany jest projekt przebudowy sieci ciepłowniczej i budowy docelowego przyłącza cieplnego do budynku. Po uzyskaniu zgód sąsiedzkich przystąpimy do przygotowania projektu w zakresie przebudowy drogi dojazdowej, budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W terenie, na podstawie uzyskanej decyzji wycinkowej, rozpoczęliśmy wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Zleciliśmy również wykonanie ogrodzenia budowlanego i niwelację terenu po wykonanych wycinkach.

 

 

30.06.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Kilińskiego w Łodzi według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku. 

 

Prace projektowe i decyzje administracyjne

Zakres prac:

 • zakończono prace związane z przygotowaniem wielobranżowego projektu koncepcyjnego w zakresie całej inwestycji 
 • rozpoczęto opracowanie zamiennego wielobranżowego projektu wykonawczego 
 • przygotowano wizualizacje inwestycji i karty mieszkań 
 • opracowano koncepcję przebudowy drogi wewnętrznej 
 • wykonano inwentaryzację zieleni i złożono wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją
 • podjęto rozmowy ze współwłaścicielami drogi wewnętrznej w celu uzyskania zgód na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i przebudowę drogi 
 • otrzymano zmienione warunki na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej PGE 
 • otrzymano zmienione warunki na przyłączenie do sieci ciepłowniczej Veolia 
 • podpisano umowę z PGE na zasilanie placu budowy

 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 1
Łączna powierzchnia użytkowa: 33,09 m²
Łączna wartość brutto: 337 518,00 zł 
Średnia cena brutto: 10 200,00 zł

 

Sprzedaż mieszkań uruchomiona została w drugiej połowie czerwca 2022 roku. Inwestycja prezentowana jest na stronie internetowej www.apartamentykilinskiego.pl i na portalach 
nieruchomościowych.

W ofercie mamy 64 mieszkania o powierzchni od 28 do 101 m². Największe to dwupoziomowe apartamenty z antresolami do samodzielnej aranżacji. Ceny kształtują się na poziomie od 8 800 do 10 750,00 złotych za m². W sprzedaży mamy również trzy lokale usługowe w parterze budynku oraz komórki lokatorskie i miejsca parkingowe w garażu podziemnym.

Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia budowy. Do końca sierpnia bieżącego roku planowane jest zakończenie prac nad projektem wykonawczym. Podpisaliśmy umowę na zasilanie placu budowy w energię elektryczną. Oczekujemy na zgodę na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, kontynuujemy rozmowy z sąsiadami w celu wydania zgód, które są niezbędne do wystąpienia do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej z wnioskiem o zawarcie umowy na budowę sieci.

Rozpoczęliśmy proces ofertowanie wykonawców robót ziemnych oraz żelbetowych. Prace ziemne w terenie planujemy rozpocząć na przełomie września i października bieżącego roku. 

 

 

31.03.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Kilińskiego w Łodzi według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace projektowe i decyzje administracyjne

Zakres prac:

 • przeniesiono decyzję o warunkach zabudowy (WZ)
 • przeniesiono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)
 • przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę (PnB)
 • rozpoczęto opracowanie koncepcji wielobranżowej, zgodnie z zawartą umową
 • rozpoczęto rozmowy ze współwłaścicielami (współużytkownikami) działek dotyczące
 • budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowy drogi wewnętrznej
 • przeniesiono umowy z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (zasilanie podstawowe i rezerwowe) przeniesiono umowę z Veolia Energia Warszawa S.A. o przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz wystąpiono z wnioskiem o zawarcie aneksu zmieniającego terminy wykonania umowy
 • podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielkorodzinnych z garażem wielostanowiskowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą obejmującą przygotowanie kompletnego wielobranżowego projektu koncepcyjnego w zakresie całej Inwestycji, łącznie z układem drogowym oraz planowanym przebiegiem sieci i przyłączy niezbędnymi dla realizacji Inwestycji, kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego w zakresie wymaganym do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich do projektu budowlanego i projektu wykonawczego

 

Obecnie kończymy opracowywanie wielobranżowej koncepcji. Przystąpiliśmy również do opracowania zamiennego projektu wykonawczego. Ponadto po sporządzeniu nowych bilansów na zapotrzebowanie mediów zaktualizujemy warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci ciepłowniczej. Kolejnym krokiem po ich otrzymaniu będzie procedowanie umów na budowę sieci oraz przebudowę drogi wewnętrznej.


Równolegle będziemy procedować przeniesienie i aneksowanie umowy z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i zasilanie placu budowy w energię elektryczną.


Sprzedaż pierwszego etapu inwestycji obejmującego segment A planujemy rozpocząć jeszcze w maju 2022 roku. W ofercie znajdą się 64 mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 28 do 95 m² (największe z antresolami) i łącznej powierzchni użytkowej ok. 2 870,00 m².


Kończymy przygotowywanie materiałów sprzedażowych i marketingowych, tj. wizualizacji, kart mieszkań oraz strony internetowej. Niezwłocznie po zakończeniu tego procesu przystąpimy do aktywnej sprzedaży.