Zaproponowany kwartałowy układ zabudowy zapewni dużą intymność w obrębie poszczególnych zespołów i będzie sprzyjał sąsiedzkiej integracji. Niewielka kubatura budynków, prosta architektura i jasna, niewyróżniająca się kolorystyka elewacji spowodują, że osiedle doskonale wkomponuje się w naturalny krajobraz. Teren zagospodarowany zostanie układem ścieżek i chodników, a także trawnikiem i niskimi zimozielonymi nasadzeniami ozdobnymi. Dla najmłodszych przewidziano 3 place zabaw. Dla mieszkańców i ich gości na terenie nieruchomości zaprojektowano 497 miejsc parkingowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

30.09.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Mokrzańskie w Krępicach według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace projektowe:

  • złożono wniosek o wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę
  • pozyskano warunki techniczne przyłączenia inwestycji do sieci gazowej
  • kontynuowano rozmowy z Urzędem Gminy Miękinia i Zakładem Usług Komunalnych w Miękini mające na celu ustalenie możliwości i zasad współpracy przy realizacji infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej

 

Sprzedaż mieszkań

Proces sprzedaży I etapu inwestycji planujemy uruchomić po otrzymaniu zamiennego pozwolenia na budowę.

W październiku rozpoczęliśmy prace przygotowawcze w terenie – geodeta wytyczył granice działki pod całość inwestycji oraz wydzielił teren pod jej I etap, ogrodzenie, bramę wjazdową i baner reklamowy. Obecnie kontraktowany jest wykonawca ogrodzenia. Zakres robót obejmie również niwelację i uporządkowanie terenu. Poszukujemy też atrakcyjnej lokalizacji pod biuro sprzedaży i banery reklamowe przy głównych drogach dojazdowych do inwestycji.

 

 

30.06.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Mokrzańskie w Krępicach według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

 

Prace projektowe

W związku z tym, że projekt, który pozyskaliśmy wraz z nieruchomością znacznie odbiegał od naszych standardów i wytycznych projektowych, podjęliśmy decyzję o przygotowaniu dokumentacji zamiennej wraz z pozyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja wielobranżowa, na podstawie której opracowany został projekt budowlany. Przygotowany projekt wprowadza korzystniejsze rozwiązania techniczne i technologicznie, a także poprawia strukturę mieszkań oraz ich układy. Nowy projekt zagospodarowania terenu umożliwił nam lepsze wykorzystanie potencjału działki i wygospodarowanie większych przestrzeni wspólnych dla mieszkańców.

 

Prace budowlane

  • opracowano koncepcję wielobranżową 
  • przygotowano zamienny projekt budowlany 
  • przygotowano kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), która jest niezbędnym elementem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
  • wystąpiono do gestorów mediów z wnioskami o wydanie warunków przyłączeniowych dla wody, kanalizacji, gazu, prądu 
  • wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie planowanych zjazdów do inwestycji i wydanie decyzji lokalizacyjnej zjazdów

 

Sprzedaż mieszkań

W zakresie sprzedaży rozpoczęliśmy przygotowanie kart mieszkań i wizualizacji. Proces sprzedaży planujemy uruchomić we wrześniu bieżącego roku. 


Obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej. Przygotowujemy się również do złożenia wniosku o wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. 


Podjęliśmy rozmowy z Urzędem Gminy Miękinia oraz Zakładem Usług Komunalnych w Miękini mające na celu ustalenie możliwości i zasad współpracy przy realizacji infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej. Czekamy na wyznaczenie terminu spotkania. 


Pracownia projektowa rozpoczęła prace nad projektem wykonawczym. Prace w terenie planujemy rozpocząć w ostatnim kwartale tego roku.