Oba budynki zaprojektowane zostały w układzie półotwartym w kształcie litery „U”. Pozwoliło to zapewnić optymalne doświetlenie mieszkań oraz wydzielić przestrzeń z zielenią, placami zabaw i elementami małej architektury. Budynki mają proste bryły oraz rytmiczne układy okien i balkonów. Jasna elewacja kontrastuje z elementami ciemnego grafitu, nadając zamierzeniu uniwersalny, ponadczasowy charakter. Bilans miejsc parkingowych zapewnią głównie miejsca w podziemnych halach garażowych. Pozwoli to wyeliminować ruch kołowy z terenu osiedla, które stanie się bardziej przyjazne i bezpieczne dla przyszłych mieszkańców.

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Ostrogórska w Sosnowcu według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • pozyskano korekty projektu wykonawczego
 • uzgodniono odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym w związku z budową przyłącza kanalizacji deszczowej
 • uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
 • uzyskano warunki przyłączenia inwestycji do sieci wodociągowej 
 • uzgadniano przyłącze wody
 • prowadzono rozmowy dot. dzierżawy terenu pod budowę zjazdu 

 

Prace budowlane i przygotowawcze:

 • zakończono montaż opinki drewnianej ścianki berlińskiej
 • kontynuowano roboty ziemne (wykop pod budynek nr 1) 
 • kontraktowano wykonawcą stanu zero
 • ofertowano kolejne zakresy robót

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 4
Łączna powierzchnia użytkowa: 174,86 m²
Łączna wartość brutto: 1 242 619,00 zł
Średnia cena brutto: 7 106,37 zł

 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Ostrogórska w Sosnowcu według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • zweryfikowano projekty wykonawcze, wprowadzono niezbędne korekty i uzyskano projekty ostateczne
 • uzyskano pozytywną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe
 • zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 
 • uzyskano akceptacje wydziału drogowego oraz wydziału inwestycji Urzędu Miasta Sosnowca dla planowanej lokalizacji zjazdu na teren inwestycji

 

Prace budowlane i przygotowawcze:

 • wykonano oświetlenie placu budowy
 • wykonano instalację monitoringu placu budowy
 • wykonano drogę tymczasową od ul. Ostrogórskiej
 • wykonano stanowisko mycia kół przy wyjeździe z budowy
 • wykonano stelaż ścianki berlińskiej
 • rozpoczęto montaż opinki drewnianej ścianki berlińskie
 • rozpoczęto roboty ziemne (wykop pod budynek nr 1)

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 4
Łączna powierzchnia użytkowa: 192,60 m²
Łączna wartość brutto: 1 365 560 zł
Średnia cena brutto: 7 090,13 zł

 

30.09.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Ostrogórska w Sosnowcu według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)
 • uzyskano projekty wykonawcze i przedmiary robót

 

Prace budowlane (przygotowawcze):

 • wykonano przekładkę sieci wodociągowej
 • wykonano podbudowę pod biuro budowy
 • dostarczono biuro budowy
 • wykonano przyłącze elektryczne do biura budowy
 • rozprowadzono wodę na cele budowy
 • rozstawiono słupy pod oświetlenie budowy i kamery ochrony

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 6
Łączna powierzchnia użytkowa: 274, 90 m²
Łączna wartość brutto: 1 947 926 zł
Średnia cena brutto: 7 085, 94 zł

 

Na dzień 15.11.2022 roku stan sprzedaży nie zmienił się.

W zakresie projektowym trwa weryfikacja uzyskanych projektów wykonawczych. W zakresie budowy zakontraktowaliśmy wykonawcę robót ziemnych (wykopu) i tymczasowej drogi dojazdowej od ul. Ostrogórskiej, która została już wykonana. W najbliższych dniach wykonawca rozpocznie prace związane z zabezpieczeniem wykopu ścianką berlińską oraz realizację wykopu pod budynek nr 1.

 

 

30.06.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Ostrogórska w Sosnowcu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • przygotowano dokumentację wykonawczą 
 • przygotowano i uzgodniono projekt przekładki rurociągu wodociągowego kolidującego z inwestycją 
 • przygotowano inwentaryzację zieleni i na jej podstawie uzyskano decyzję o wycince drzew kolidujących z inwestycją 

 

Nieruchomość, na której realizowana jest inwestycja Apartamenty Ostrogórska zakupiona została bez dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Cały proces projektowy - od koncepcji, przez projekt budowlany wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i projektem wykonawczym przeprowadzony został na nasze zlecenie, zgodnie z naszymi wytycznymi oraz standardami projektowymi. Decyzję o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami 
wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pozyskaliśmy w styczniu 2022 roku.

 

Prace budowlane (przygotowawcze):

 • opracowano logistykę budowy i wystąpiono o niezbędne media na cele budowy 
 • doprowadzono wodę na cele budowy 
 • ogrodzono teren budowy 
 • wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją zgodnie z uzyskaną decyzją

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 6 
Łączna powierzchnia użytkowa: 268,90 m²
Łączna wartość brutto: 1 941 083,00 zł 
Średnia cena brutto: 7 218,61 zł 

 

Sprzedaż mieszkań w inwestycji uruchomiona została w marcu 2022 roku. W ramach I etapu w ofercie znalazło się 125 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 5937,86 m². Mieszkania oferowane są w cenach od 6 500 do 8 000 złotych za m². Inwestycja prezentowana jest na stronie internetowej www.apartamentyostrogorska.pl.

Na dzień 15.08.2022 roku mamy podpisanych 6 umów o łącznej wartości 1 941 083,00 złotych. Pod koniec sierpnia ruszamy z dużą kampanią marketingową związaną z rządowym programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, która umożliwi zakup mieszkania osobom spełniającym warunki programu bez zaangażowania środków własnych.

Kontynuujemy prace związane z organizacją placu budowy. Przygotowujemy zaplecze budowy wraz z placami składowymi i drogami dojazdowymi - prace te zakończą się do połowy września tego roku. W drugiej połowie sierpnia wykonamy przekładkę rurociągu wodnego zgodnie z uzgodnioną dokumentacją oraz przyłącze energetyczne na cele budowy (czekamy na podpisanie umowy przez obie strony).

W tym samym czasie wprowadzimy na teren budowy wykonawcę robót ziemnych i w pierwszej kolejności rozpoczniemy realizację wykopu pod budynek nr 1. Ten etap prac zakończy się do końca bieżącego roku.