Resovia Sky to inwestycja w dzielnicy Nowe Miasto, z malowniczym widokiem rozpościerającym się na rzekę Wisłok. Na terenie nieruchomości wybudowany zostanie budynek wielorodzinny składający się z trzech segmentów, które zostały usytuowane na działce w ten sposób, że najwyższy segment stoi najdalej od rzeki, a najniższy jest ustawiony najbliżej. Dzięki temu widok z okien każdego mieszkania jest jednakowo piękny. Forma i zróżnicowana wysokość segmentów pozwala zachować bardzo dobre warunki nasłonecznienia każdego z lokali. Gabaryty kompleksu zostały dostosowane do powstającej zabudowy sąsiedniej, stanowiąc ich kontynuację i wspólnie tworząc zabudowę idealnie pasującą do dzielnicy Nowe Miasto. Zastosowanie prostych form architektonicznych, balustrad szklanych i stalowych oraz stonowanych kolorów elewacji nadaje budynkowi nowoczesny, lekki wygląd, a układ logii kształtuje rytm na elewacji. Kolory przewodnie inwestycji - biały i grafitowy doskonale komponują się z naturalnym, nadrzecznym krajobrazem tej części miasta.

Resovia Sky RzeszówResovia Sky RzeszówResovia Sky RzeszówResovia Sky Rzeszów

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

30.06.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Resovia Sky w Rzeszowie według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • wydano projekt wykonawczy do weryfikacji zgodności z wytycznymi Inwestora

 

Prace budowlane i administracyjne:

 • zrealizowano przebudowę zjazdu z działki drogowej na teren inwestycji oraz dokonano odbioru w MZD
 • odebrano i zakończono prace pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej
 • rozpoczęto wstępny wykop i skarpowanie dla celów realizacji zabezpieczenia wykopu
 • procedowanie umowy dotyczącej zabezpieczenia wykopu

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 63
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 722,41 m²
Łączna wartość brutto: 28 898 454,19 zł
Średnia cena brutto: 10 615,03 zł

 

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Resovia Sky w Rzeszowie według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • przekazano do weryfikacji projekty zamienne instalacji sanitarnych i elektrycznych 

 

Prace budowlane i administracyjne:

 • kontynuowano prace związane z wykonaniem przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej (zaawansowanie na poziomie 80%)
 • wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie przebudowy istniejącego zjazdu z działki drogowej na teren inwestycji

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 50
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 254,84 m²
Łączna wartość brutto: 23 519 105,69 zł
Średnia cena brutto: 10 430,50 zł

 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Resovia Sky w Rzeszowie według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • kontynuowano proces wykonania zamiennych projektów instalacji sanitarnych i elektrycznych (zaawansowanie ok. 50%)
 • zweryfikowano i przekazano projektantowi uwagi i wytyczne do zamiennych projektów architektury (końcowy etap prac nad projektem) 

 

Prace budowlane i administracyjne:

 • rozpoczęto prace związane z wykonaniem przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej
 • zebrano oferty na wykonanie przebudowy zjazdu docelowego 2

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 43
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 959,56 m²
Łączna wartość brutto: 20 187 013,69 zł
Średnia cena brutto: 10 301,81 zł

 

30.09.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Resovia Sky w Rzeszowie według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • kontynuowano prace projektowe w zakresie optymalizacji kosztowej projektów wykonawczych konstrukcji (95% zaawansowania prac) i architektury (75% zaawansowania prac)
 • rozpoczęto proces optymalizacji projektów w zakresie instalacji

 

Prace budowlane i administracyjne:

 • wykonano przyłącze energetyczne 40 kW dla celów obsługi zaplecza budowy oraz obsługi pierwszego etapu prac (przed wprowadzeniem żurawi wieżowych)
 • uzgodniono treść porozumień niezbędnych do realizacji prac z sąsiadami
 • zlecono i wykonano zamienny projekt kanalizacji sanitarnej – zmieniono przebieg trasy w celu uproszczenia i przyspieszenia realizacji prac
 • zlecono i uzyskano projekt tymczasowej organizacji ruchu
 • podpisano umowę z Wodami Polskimi na umieszczenie w działce pod ich zarządem kanalizacji deszczowej i wylotu do rzeki Wisłok
 • zlecono i zamontowano dodatkowe materiały reklamowe mające na celu promocję inwestycji

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 41
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 847,61 m²
Łączna wartość brutto: 19 117 659,98 zł
Średnia cena brutto: 10 347,24 zł

 

Na dzień 15.11.2022 roku zawarte mamy 43 umowy o łącznej wartości 20 087 747,48 zł. Średnia cena sprzedaży 1 m² mieszkania kształtuje się na poziomie ok. 10 322,48 zł.

W zakresie projektowym kontynuowane są prace związane z optymalizacją projektów wykonawczych. Obecnie nacisk położony jest na projekty instalacji. W związku ze zmianami w projekcie konstrukcji podjęliśmy rozmowy z wykonawcą zabezpieczeń zmierzające do ustalenia nowych, korzystnych dla obu stron warunków i zawarcia aneksu do umowy. Asekuracyjnie wróciliśmy również do rozmów z innymi potencjalnymi wykonawcami tego etapu robót.

 

 

30.06.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Resovia Sky w Rzeszowie według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • kontynuowano prace w zakresie optymalizacji kosztowej projektów wykonawczych 
 • wykonano docelowe przyłącze wody 
 • uzyskano wymagane zgody i decyzje związane z wykonaniem tymczasowych przyłączy na cele budowy 
 • negocjowano i podpisano trójstronną umowę z sąsiednim deweloperem w sprawie wspólnej realizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 • zlecono operat akustyczny w celu doboru stolarki okiennej o optymalnych właściwościach akustycznych 

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 38 
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 672,52 m²
Łączna wartość brutto: 17 520 385,30 zł 
Średnia cena brutto: 10 475,44 zł

 

W II kwartale 2022 roku ze względu na trudności w pozyskaniu finansowania przez klientów kilka umów zostało rozwiązanych. Na dzień 15.08.2022 roku zawartych mamy 39 umów o łącznej wartości 17 955 284,30 zł. Średnia cena sprzedaży jednego m² mieszkania kształtuje się na poziomie ok. 10 470 zł. 

Wzrost kosztów budowy spowodował także konieczność aktualizacji cennika mieszkań. Cena sprzedaży jednego m² mieszkania wzrosła średnio o 500 zł i obecnie oferujemy lokale w cenach od 9 200 zł do 13 500 zł. 

Start robót budowlanych, tj. wykonywanie zabezpieczenia wykopu oraz w ślad za tym robót ziemnych planujemy na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. Obecnie dogrywane są terminy i potwierdzane techniczne możliwości rozpoczęcia prac ze strony wykonawcy. 

 

 

31.03.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Resovia Sky w Rzeszowie według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace projektowe:

W pierwszym kwartale 2022 roku kontynuowane były prace projektowe związane z realizacją planu wykonawczego. Projekt przygotowany przez zewnętrzną pracownię został zweryfikowany przez wewnętrzny dział projektowy i budowlany. Zgłoszone uwagi zostały wprowadzone przez projektanta do dokumentacji.

Wykonano również dodatkowe, terenowe badania geologiczne umożliwiające optymalizację konstrukcji budynku. Obecnie trwają laboratoryjne testy próbek gruntu.

 

Prace budowlane:

 • teren inwestycji został ogrodzony i oświetlony
 • zakontraktowano ochronę
 • wykonano drogę technologiczną
 • przygotowano zaplecze budowy wraz z kontenerami budowlanymi
 • uzyskano warunki i umowy na prąd tymczasowy (na cele realizacji inwestycji)
 • podpisano docelowe umowy przyłączeniowe na media

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 47
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 130,01 m²
Łączna wartość brutto: 22 570 736,72 zł
Średnia cena brutto: 10 596,54 zł

Dostępne lokale prezentowane są na stronie internetowej www.skyresovia.pl 

Z początkiem roku sprzedaż znacznie przyspieszyła, w pierwszym kwartale 2022 roku sprzedaliśmy 37 mieszkań. Niestety obecne wydarzenia oraz wzrost stóp procentowych i ograniczona dostępność kredytów bankowych spowodowały, że proces decyzyjny klientów znacznie się wydłużył. Inwestycja wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, natomiast decyzje o zakupie zapadają znacznie wolniej.

Rozmowy z potencjalnymi generalnymi wykonawcami nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów, dlatego projekt będzie realizowany pakietowo, czyli poszczególne etapy robót zlecane
będą firmom podwykonawczym. Obecnie trwają rozmowy z wykonawcami stanu surowego oraz prac instalacyjnych.

W drugiej połowie maja rozpoczną się roboty ziemne i prace związane z zabezpieczeniem wykopu za pomocą grodzic stalowych. Obecnie trwa opracowanie projektu wykonania w/w zabezpieczenia. W maju planujemy również wykonać przyłącze docelowe wody.

 

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Resovia Sky w Rzeszowie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Decyzje administracyjne i prace projektowe

Inwestycja Resovia Sky realizowana jest na podstawie ostatecznej Decyzji nr 898/2020 wydanej dnia 17.12.2020 roku przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i nadziemnym, częścią usługową (w tym usługi handlu o powierzchni poniżej 500 m2 oraz usługi urzędowe) z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej z zewnętrznymi odcinkami wewnętrznych instalacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbiórką banerów reklamowych, dojściami, dojazdami i utwardzeniami terenu, niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznejym w tym murami oporowymi, zbiornikiem retencyjnym, elementami małej architektury, oświetleniem zewnętrznym, miejscem postojowym naziemnym na działkach 1074/104, 1074/106, 1074/107, 1074/110. 1074/112,1074/129, 1074/130, 1074/131, 1074/132, 17034/133, 1074, 134, 1074/135, 1074/136 obr. 208 w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze.

W czerwcu 2021 roku zlecone zostało wykonanie zamiennego projektu wykonawczego do istniejącej dokumentacji uwzględniającego wszystkie zmiany wprowadzone na etapie optymalizacji oraz korekty układów mieszkań (zmiany nieistotne, niewymagające uzyskania zamiennej decyzji o pozwolenie na budowę), jak również przygotowanie materiałów marketingowych umożliwiających wprowadzenie mieszkań do przedsprzedaży. W grudniu 2021 roku biuro projektowe przekazało projekty do ostatecznej weryfikacji.

Równolegle trwał proces aktualizacji warunków przyłączeniowych na media oraz przygotowania umów przyłączeniowych.

Dnia 29.12.2021 roku wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy na realizację drugiego etapu inwestycji, który zakłada uzyskanie dodatkowych 2 500 m2 PUM (50 mieszkań). Obecnie trwają prace projektowe nad koncepcją budynków.

Prace budowlane

W grudniu 2021 roku rozpoczęto przetarg na generalnego wykonawcę inwestycji. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku. Prace budowlane powinny rozpocząć się w ciągu miesiąca od podpisania umowy z generalnym wykonawcą.

Z początkiem roku rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z organizacją placu budowy. Geodeta wytyczył granice działki oraz budynek. Wycięto krzewy i uporządkowano teren inwestycji. W kolejnych tygodniach zostanie on ogrodzony, przygotowane zostanie również całe zaplecze budowy oraz kontenery budowlane. Doprowadzone zostaną media na cele realizacji prac.

W styczniu 2022 roku przeprowadziliśmy również dodatkowe badania geologiczne umożliwiające optymalizację konstrukcji budynku pod względem kosztowym.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 10
Łączna powierzchnia użytkowa: 429,60 m2
Łączna wartość brutto: 4 282 426,00 zł
Średnia cena brutto: 9 968,40 zł

Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku. Jesienią w sąsiedztwie inwestycji uruchomione zostało biuro sprzedaży. W pierwszym etapie do oferty wprowadzono 174 mieszkania o łącznej powierzchni ok. 7 350 m2. Metraże mieszczą się w przedziale od 25 do 61 m2.

Na dzień 15.02.2022 roku mamy podpisane 24 umowy o łącznej wartości brutto 11 889 584,00 złotych. Średnia cena sprzedaży jednego metra kwadratowego mieszkania przekroczyła
10 000 złotych i wynosi obecnie 10 392,63 zł.

Resovia Sky Rzeszow 31.12.2021